پیگیری شکایات

تلفن حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات
شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران
021-84298

کد پیگیری :  

نوع شکایت :  کد پیگیری خود را فراموش کرده ام
لیست کوپن ها
شكركالابرگي عشايري 313
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي روستايي 401
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

شكركالابرگي شهري 501
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/6/31

برنج كالابرگي روستايي 412
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي عشايري 312
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

برنج كالابرگي شهري 512
تاریخ اعتبار کوپن : 1390/7/30

آمار بازدید
4 افراد آنلاين
46 بازديدهاي امروز
632 اين هفته
3016 اين ماه

شرايط احداث واحد نانوايي در روستاها
1-    اولويت واگذاري نانوايي با روستاهايي مي باشد كه 1200 نفر جمعيت داشته و آرد خام در آنها توزيع مي گردد.
2-    اخذ رضايت كتبي حداقل دو سوم خانوار ساكن و تاييد شوراي اسلامي روستا و بخشداران مربوطه به منظور تبديل آرد خام به نانوايي
3-    در صورتيكه افراد متقاضي احداث نانوايي فاقد تجربه و تخصص لازم در نانوايي باشند به منظور برقراري سهميه آرد ارائه گواهي معتبر از مراجع ذيصلاح در خصوص صلاحيت فني نامبرده به شركت غله و خدمات بازرگاني الزامي مي باشد.
4-    تا اطلاع ثانوي به دليل عدم صرفه و توجيه اقتصادي از صدور مجوز نانوايي در روستاهايي با جمعيت كمتر از 1000 نفر خودداري بعمل مي آيد.

مراحل صدورمجوزاحداث نانوايي روستايي

فراخوان متقاضيان احداث خبازي ازطريق روزنامه هاي كثيرالانتشارمحلي

نحوه اعلام واگذاري امتيازنانوايي به متقاضيان واجد الشرايط
پس ازاحرازمتقاضي واجد الشرايط( فردي  كه بالاترين امتيازرادرهرمنطقه آورده است.)
درهرمنطقه شركت غله كتباً موضوع رابه متقاضي اعلام مي كند.
حداكثرمدت زمان اين مرحله دوهفته مي باشد.

نحوه مراجعه متقاضي واجدالشرايط به شركت غله جهت شروع احداث واحدخبازي.
 متقاضي واجدالشرايط پس ازدريافت ابلاغ كتبي بامراجعه به شركت غله واخذمعرفي نامه به اداره بهداشت جهت شروع به ساخت نانوايي اقدام مي كند.
حداكثرمدت زمان لازم براي انجام اين مرحله دوهفته مي باشد.
تذكر: درصورت عدم مراجعه متقاضي واجدالشرايط پس ازگذشت دوهفته ازتاريخ ابلاغ كتبي شركت غله امتيازوي لغو ميگردد.

نحوه برقراري سهميه آردوشروع به كارواحدنانوايي .
پس ازاتمام كارساختمان واحدنانوايي متقاضي مي بايست بااخذ پروانه كسب ازاتحاديه صنف خبازان وتائيديه اداره بهداشت وارائه آنها به شركت غله جهت برقراري سهميه آرد وثبت مشخصات اقدام كند.
حداكثرمدت زمان لازم اين مرحله 6 ماه مي باشد.
گزارش عملكرد ماهيانه به شركت غله و بازرگاني الزامي است.
2) نوع خدمت: تعيين سهميه آردواحد نانوايي
تعيين سهميه هرنانوايي براساس نوع پخت، فاصله باديگر واحدهاي خبازي ،موقعيت ومكان استقرارواحدخبازي، جمعيت منطقه وفصول سال.پس ازكارشناسي وبازرسي كارشناسان اداره امورآردونان شركت غله صورت مي گيرد.
مدت زمان لازم اين مرحله يك هفته .
3) نوع خدمت: جابه جايي وانتقال واحد نانوايي ازيك مكان به مكان ديگر
هرگونه جابه جايي وانتقال واحدخبازي به هردليل باتصويب وموافقت كميته بررسي اقدام
مي گردد.
مدت زمان لازم حداكثردوهفته

فرم شماره 1

مدارك لازم جهت احداث خبازي

 

-    ارائه گواهي عدم ابتلاءبه بيماريهاي مسري ازمراجع رسمي الزامي است .
-    ارائه گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر ازمراجع رسمي الزامي است .
-    ارائه گواهي عدم سوء پيشينه ازمراجع ذيصلاح
-    دارابودن حداقل مدرك تحصيلي دوره راهنمايي الزامي است درشرايط مساوي دارندگان مدرك تحصيلي بالاتر اولويت دارند.(ارائه فتوكپي مدرك تحصيلي الزامي است .
-    ارائه گواهي پايان خدمت سربازي يا معافيت ازخدمت الزامي است
درشرايط مساوي خانواده معظم شهدا، جانبازان ،مفقودين ،آزادگان ،متخصصين رشته هاي صنايع غذايي وتغذيه اولويت خواهند داشت .
-    ارائه گواهي حداقل 5 سال سابقه كاردرواحد نانوايي ازاتحاديه ويا تعاوني نانوايان محل احداث الزامي است ودرخصوص احداث واحدهاي نان صنعتي فارغ التحصيلان رشته مواد غذايي ازاولويت برخوردار خواهندبود.
-    متقاضي بايستي درمحل مورد نظرداراي زمين يا ساختمان مورد نياز جهت واحدهاي نان سنتي به متراژ حداقل 125 متروجهت واحدهاي نان صنعتي حداقل 250 متربوده وسند مالكيت يا اجاره نامه رسمي ارائه نمايد .
-    ارائه رونوشت ازتمامي صفحات شناسنامه الزامي است .

فرم شماره 2

شرايط لازم براي درخواست احداث واحد نانوايي درروستا


-    متقاضي وهمسرش فاقد هرگونه مجوزواحدتوليدنان باشند.
-    شاغل نبودن درهيچيك ازادارات وشركتهاي دولتي ونيروهاي انتظامي .
-    نداشتن پروانه كسب براي مشاغل ديگر.
-    نداشتن پرونده منجربه لغو پروانه دركميسيون تعزيرات ويژه گندم وآردونان.
-    متقاضي بايد متاهل بوده وكمتراز25 سال وبيش از45 سال سن نداشته باشد.
-    متقاضي بايد ساكن روستاي موردنظرباشد.
-    افرادي كه قبلاً مجوزنانوايي گرفته وبه ديگري واگذارنموده اند نميتوانند متقاضي احداث نانوايي جديد باشند.
-    متقاضي صرفاً ميتواند براي يك روستادرخواست احداث نانوايي نمايد.

باسمه تعالي

فرم شماره 4


مدارك لازم براي درخواست احداث واحدنانوايي درروستا

1-    ارائه گواهي عدم ابتلاء به بيماريهاي مسري وگواهي عدم اعتياد به موادمخدرازمراجع ذيصلاح
2-    ارائه گواهي عدم سوء پيشينه ازمراجع ذيصلاح
3-    ارائه گواهي حداقل مدرك تحصيلي پايان دوره ابتدايي .درشرايط مساوي ايثارگران وآزادگان وبستگان درجه يك شهدا ازاولويت برخوردارخواهندبود.
4-    ارائه گواهي پايان خدمت سربازي يامعافيت دائم ازخدمت سربازي.
5-    كسانيكه گواهي سابقه 3 سال پرداخت حق بيمه درحرفه نانوايي ياصنايع غذايي مرتبط باآردياگواهينامه مهارت فني درپخت نان ازمراكزآموزش فني وحرفه اي وزارت كارواموراجتماعي ياكميسيون فني اتحاديه نانوايان داشته باشندازاولويت برخوردار خواهندشد.
6-    داشتن مالكيت يكواحد تجاري به مساحت 125 مترمربع ياداشتن اجاره نامه براي واحدتجاري به مساحت موردبحث درمحل موردنظر.
7-    ارائه رونوشت ازتمام صفحات شناسنامه الزامي است .
شركت غله وخدمات بازرگاني منطقه 3

اينجانب            فرزند         داراي شناسنامه      صادره از         متولد       ساكن در
به نشاني                     وتلفن            ضمن ارسال 2 قطعه عكس 6*4 ويك برگ كپي شناسنامه ومدارك موردنيازمتقاضي يكواحدنانوائي درروستاي         دهستان         ازبخش
شهر         رادارم.
نام ونام خانوادگي
امضاء

 

ورود به سایت
     :  نام کاربری
    :کلمه عبور
ادره مربوطه : رمز عبور را فراموش کرده ام
جستجو در سایت


وضعیت آب و هوا
اوقات شرعی